25.08.2022
115

GALKYNYŞLY MENZILLERE BADALGA

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe wezipeleri ýerine...

01.09.2022
241

GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY TOÝY

31 ýyl mundan ozal ýurt Garaşsyzlygyna eýe bolmagymyz milli taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. Bu şanly toý mynasybetli aýdym-sazly çäreleriň, bäsleşikleriň geçirilmegi, medeni-durmuş maksatly ajaýyp binalaryň açylmagy ýa-da düýbüniň tutulmagy, halkara maslahatlardyr sergileriň guralmagy, halk...

03.11.2022
220

IŞJEŇLIGIŇ AJAÝYP NUSGASY

Ýurdumyzda birleşdiriji we ugrukdyryjy syýasy guramalar hökmünde hereket edýän syýasy partiýalaryň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň alyp barýan işleri, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, berkarar döwletimizde agzybirligiň hem jebisligiň höküm sürmegine, ylalaşygyň we sazlaşygyň has hem pugtalanmagyna...

05.11.2022
155

Daşky gurşawy goramagyň möhüm şerti

Häzirki wagtda her ýylda köpçülikleýin bag ekmek boýunça ählihalk dabaralary geçirilip, ol daşky gurşawy goramaga gönükdirilen netijeli möhüm çäreleriň birine öwrüldi. Bu asylly ýörelgä eýerip, her ýylky bag ekmek möwsüminde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde saýaly, pürli...

23.02.2023
105

MYNASYP GOŞANT GOŞMAK UGRUNDA

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri hem daşary syýasatynyň netijesinde, eziz Diýarymyz ösüşleriň bedew bady bilen öňe barýar. Şol ösüş-özgerişleriň ähmiýetini wagyz etmekde Türkmenistanyň Demokratik partiýasyna uly orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň içeri we daşary syýasaty...

11.05.2023
46

Hasabat-saýlaw ýygnaklary geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ägirt uly ösüşler gazanylýar. Bu döwür taryhy özgertmeleriň döwrüne öwrülýär. Özgertmeler ähli ugurlary, ähli ulgamlary gurşap alýar. Arkadagly Serdarymyz geljekde bitirilmeli işlere ýol görkezýär....