17.08.2023
200

Halk Maslahaty: demokratik ýörelgeleriň kämil nusgasy

Möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine häzirki wagtda welaýatymyzda hem ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu babatda öňde goýan wezipelerine amal etmek, ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, «Daşoguz...

21.12.2023
158

Işjeňligiň döwrebap nusgasy

Döwlet bilen jemgyýetiň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda...