01.06.2023
275

Şanly ýylyň ösüş-özgerişli ýoly bilen

Şanly wakalara beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly özüniň halk bähbitli çözgütleri bilen taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazylýar. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisini...