20.10.2022
251

Parahatçylygyň we ösüşiň binýady

Halkyň kalbyna hem aňyna unudylmajak döwür bolup, zer bilen ýazylýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Watanymyz beýik özgertmeleriň we ösüşiň ýoly bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli ugurlary gurşap alýan giň gerimli...

01.06.2023
14

Şanly ýylyň ösüş-özgerişli ýoly bilen

Şanly wakalara beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly özüniň halk bähbitli çözgütleri bilen taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazylýar. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisini...