23.03.2023
122

Galkynyşly eýýamyň şöhratly menzilleri

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirligi, jebisligi ýaran edinip, halal zähmetden rysgal-bereket tapmagyň nusgasyny görkezýän halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler...

11.05.2023
65

Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde

Toýlary toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda agzybirligiň, jebisligiň, zähmetsöýerligiň nusgasyny görkezýän halkymyz kalplary çäksiz buýsanç duýgularyna eýe edýän ajaýyp baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi uly dabaralara besleýär. Ýurdumyzda...