23.03.2023
291

Galkynyşly eýýamyň şöhratly menzilleri

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirligi, jebisligi ýaran edinip, halal zähmetden rysgal-bereket tapmagyň nusgasyny görkezýän halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler...

11.05.2023
215

Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde

Toýlary toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda agzybirligiň, jebisligiň, zähmetsöýerligiň nusgasyny görkezýän halkymyz kalplary çäksiz buýsanç duýgularyna eýe edýän ajaýyp baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi uly dabaralara besleýär. Ýurdumyzda...

07.09.2023
205

Bagtyýar we abadan durmuşymyzyň binýady

Bagtyýar, eşretli, abadan hem asuda durmuşyň eýesi bolan türkmen halky Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda taryhy ösüşleriň şaýady bolup, toý-baýramlaryny uludan toýlaýar. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen...

26.10.2023
182

Beýik işler bilen şöhratlanýan döwür

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri asyrlardan gözbaş alyp, geljege uzaýan, agzybirligimize we jebisligimize daýanyp, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işlerimiz bilen şöhratlanýan döwürdir» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 24-nji sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde...

28.12.2023
106

Umumadamzat bähbitli başlangyçlaryň dabaralanmasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe taryhy ösüşlere hem-de özgertmelere besläp, bedew badynda öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň maksady halkara hukugyň kadalaryna hem-de borçnamalaryna gyşarnyksyz...

25.01.2024
135

Ýüreklerde ýer alan şanly wakalar

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň halkymyza gowuşmagy, 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi täze ýylyň bosagasynda her bir türkmenistanlyny begendiren, buýsandyran şanly wakalar bolup, kalplarda müdimilik orun...