29.12.2022
135

Pederlerimiziň däpleriniň dowamaty

Ýakynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan taryhy wakanyň şaýady bolduk. Pederlerimiziň mukaddes däplerine eýerip, halkymyzyň isleg-arzuwlaryny, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň haýyşnamalaryny nazara alyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Ahal welaýatynyň...

30.01.2023
165

Milli bitewülik demokratiýasy

Bilşimiz ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek...