28.08.2023
481

Söz ussadyna belent sarpa

Esenguly etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň akyldar şahyrymyza bagyşlap döreden «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdik. Oňa...

21.09.2023
172

Döwletiň berkararlygy — halkyň bagtyýarlygy

Ajaýyp döwrümizde bedew batly ösüşler bilen öňe barýan merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda agzybirligiň nusgasyny görkezip, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyny mynasyp sowgatlar bilen garşylaýar. Tutuş ýurdumyzda şöhratly baýramyň şanyna ulanylmaga berilýän hem-de...

15.02.2024
180

Beýik üstünliklere ruhlandyrýan ajaýyp eser

Berkarar ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm ähmiýetli wakalary bilen şöhratlanan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň uly ruhy joşguna beslenip tamamlanan günlerinde hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň çapdan çykmagy göwünlerimizi ganatlandyrdy. Arkadagly Gahryman...