11.05.2023
171

Ýurdumyzyň mukaddes sütünleri

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň parahatçylyk söýüjilik syýasatyny, pederlerimizden miras galan däp-dessurlarymyzy we ahlak gymmatlyklarymyzy, ýurdumyzyň eýe bolan ösüşiniň belent sepgitlerini dünýä...

28.08.2023
59

Söz ussadyna belent sarpa

Esenguly etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň akyldar şahyrymyza bagyşlap döreden «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly goşgusynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdik. Oňa...

21.09.2023
24

Döwletiň berkararlygy — halkyň bagtyýarlygy

Ajaýyp döwrümizde bedew batly ösüşler bilen öňe barýan merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda agzybirligiň nusgasyny görkezip, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramyny mynasyp sowgatlar bilen garşylaýar. Tutuş ýurdumyzda şöhratly baýramyň şanyna ulanylmaga berilýän hem-de...