10.09.2022
194

Garaşsyzlyk — guwanjymyz

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri bolup, täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň başlanan ýyly hökmünde şöhratlandy. Türkmenistan halkara maslahatlaryň, forumlaryň, sergileriň we beýleki möhüm ähmiýetli çäreleriň...

05.10.2022
191

Täze kitap bilen tanyşdyryldy

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Derweze döwlet elektrik stansiýasynyň dolandyryş binasynyň mejlisler jaýynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ony Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

02.11.2022
198

Zähmet bäsleşiginiň ýeňijileri

Ak bugdaý etrabynyň pagtaçylary häzirki jogapkärli möwsümde päk zähmetiň asyl nusgasyny görkezýärler. Olaryň arasynda guralýan ongünlük zähmet bäsleşikleri we beýleki höweslendiriş işleri arzyly pellehana ýetmäge hyjuwlaryny has-da artdyrýar. Ýakynda etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik we Agrar...

09.03.2023
133

Двойной праздник

Газета "Нейтральный Туркменистан" 09.03.2023