18.10.2023
169

Beýik işlere buýsanýarys

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tutumlaryny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda berkarar Watanymyz günsaýyn ösýär, özgerýär. Güneşli diýarymyzyň merjen paýtagtynda, Arkadag şäherinde hem-de sebitlerinde alnyp barylýan taryhy ähmiýetli işler ýurdumyzyň...