10.08.2023
164

Syýasy işjeňlik: aýdyň wezipeler, anyk maksatlar

Döretmek ýoly bilen belent maksatlara tarap ynamly öňe barýan ýurdumyzda durmuş syýasatyny, ykdysady-medeni özgerişleri, halkyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge gönükdirilen wezipeler häzirki döwrüň baş maksady bolup durýar we ony amala aşyrmakda, durmuş hakykatyna öwürmekde...

26.08.2023
367

Hyzmatdaşlyk — ösüşiň nusgasy

Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp, daşary syýasatyny hyzmatdaşlygyň netijeli usullary arkaly ösdürýär. Döwletiň bu ugurdaky Konsepsiýasy dünýä giňişliginde eziz Watanymyzyň ornuny has-da berkidip, abraýyny barha ýokarlandyrýar. Ýurdumyzyň dünýä döwletleri, halkara guramalary bilen özara gatnaşyklaryny...