06.10.2023
162

Geljegi görkana giňişleýin gatnaşyklar

Ajaýyp zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly öňdengörüjiligi bilen ýola goýlan, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän daşary syýasat netijesinde dünýä ýurtlaryna uzaýan dostluk ýollarymyz barha gülzarlyga beslenýär. Şol ýollaryň biri-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň dostlukly...

26.10.2023
209

Demokratik ýörelgeler dabaralanýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli ýoluny kämil dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatyny pugtalandyrmak parahatçylyk söýüji, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça giň gerimli maksatnamalar üstünlikli durmuşa...

07.03.2024
160

Döwletli maslahat — ilhalar işleriň başlangyjy

Ogulnur ANNADURDYÝEWA, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň partiýa guramaçysy. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 22-nji fewralynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we...