04.05.2023
578

Magtymguly, sözlär tili türkmeniň

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyran beýik işleri, taýsyz tagallasy, çuňňur paýhasa esaslanýan taryhy çözgütleri netijesinde türkmeniň ruhy jebisliginiň, bitewüliginiň mukaddes arzuwyny gursagynda göteren beýik şahyrymyz Magtymguly...

21.09.2023
207

Ak ýollara asudalyk ýaraşýar

Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmeklige degişli işleri durmuşa geçirmekde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny we ýol hereketiniň kadalaryny kesgitleýän beýleki hukuk namalary möhüm kadalaşdyryjy binýat bolup hyzmat edýär. Bu Kanun döwletimiziň çäginde ýol hereketiniň...

05.10.2023
142

Döwrümizi beýgeldýän şanly wakalar

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler, düýpli özgertmeler, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan şan-şöhratly wakalar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!», Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky...

19.10.2023
175

Döwletlilik ýörelgeleriniň rowaçlanýan eýýamy

Ata Watanymyzyň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanynda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi berkarar ýurdumyzy ähli ulgamlarda dünýä nusgalyk derejede ösdürmek, zähmetsöýer...

03.01.2024
110

Arzyly sepgitleri nazarlap

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp netijelere, guwandyryjy zähmet üstünliklerine beslenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly tamamlandy. Bu şanly ýyl Watanymyzyň ýüregi — merjen paýtagtymyz Aşgabat, döwlet ähmiýetli Arkadag şäheri bilen birlikde, ýurdumyzyň welaýatlarynda...