Makalalar

2024 - NJI «PÄHIM - PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY
28.12.2023
76

Umumadamzat bähbitli başlangyçlaryň dabaralanmasy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe taryhy ösüşlere hem-de özgertmelere besläp, bedew badynda öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň maksady halkara hukugyň kadalaryna hem-de borçnamalaryna gyşarnyksyz...

21.12.2023
81

Işjeňligiň döwrebap nusgasy

Döwlet bilen jemgyýetiň berk sazlaşygy demokratik ösüşiň esasy binýadydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň şan-şöhratynyň Ýer ýüzünde has-da belende galmagynyň hatyrasyna jemgyýetde wagyz-nesihat, terbiýeçilik we ideologiýa işini alyp barmakda...

14.12.2023
77

Döwletli ýörelgelerden ruhlanyp

Döwletli Diýarymyzyň okgunly ösüşlerinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň iňňän uly paýy bar. Türkmenistanyň Demokratik partiýasy şolaryň arasynda iň irki döredilenidir. Syýasy partiýa indi 32 ýyldan bäri hereket edip gelýär. Bu partiýanyň netijeli...

14.12.2023
91

Parahatçylygyň kepili

Bitarap Türkmenistan Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda halkara giňişlikde sebit, yklym, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş edýär. Ýurdumyzyň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak, öňüni alyş diplomatiýasy, derwaýys sebit meseleleri boýunça daşary syýasy başlangyçlary Birleşen Milletler...

12.12.2023
88

Bagtly geljegiň kepili

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji ýubileý mejlisinde guramanyň şol wagtky agza ýurtlarynyň 185-siniň biragyzdan ykrar etmeginde hemişelik bitaraplyk derejesiniň berilmegi we onuň taryhy Kararnama bilen berkidilmegi ýurdumyzyň daşary syýasatynda gazanan iň uly...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: