Makalalar

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
06.10.2022
65

Sebitleýin hyzmatdaşlygyň aýdyň ykrarnamasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzat bähbitlerini hem araýar. Munuň şeýledigi hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji...

06.10.2022
71

MILLI MAKSATNAMALAR — RÖWŞEN GELJEGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz Türkmenistanda durmuşa geçirilýän, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe oňyn netijeleri bilen watandaşlarymyzyň her birini guwandyrýar....

05.10.2022
61

Täze kitap bilen tanyşdyryldy

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Derweze döwlet elektrik stansiýasynyň dolandyryş binasynyň mejlisler jaýynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ony Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

10.09.2022
66

Garaşsyzlyk — guwanjymyz

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri bolup, täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň başlanan ýyly hökmünde şöhratlandy. Türkmenistan halkara maslahatlaryň, forumlaryň, sergileriň we beýleki möhüm ähmiýetli çäreleriň...

08.09.2022
43

Garaşsyzlygyň gadyr-gymmaty

Garaşsyzlyk her bir millet, her bir ynsan üçin iň eziz hem arzyly mukaddeslikdir. Garaşsyzlyk halkyň çüwen bagty, göterilen ykbaly, Ýer ýüzünde belent mertebeli ýaşamagyň kepilnamasydyr. Mundan 31 ýyl öň türkmen taryhynda täze bir altyn sahypa...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: