Makalalar

2024 - NJI «PÄHIM - PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY
03.02.2024
106

Şu günki üstünlikler — beýik geljegiň buşlukçysy

Döwleti, jemgyýeti dolandyrmakdaky her bir başlangyç üstünliklere ýetmegiň badalgasydyr. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan ösüş maksatnamalaryny ilerletmegiň esasy şerti möhüm başlangyçlar bilen hereketleri, işleri has çaltlandyrmakdyr. Şoňa görä, Arkadagly Gahryman Serdarymyz maksatnamalaýyn ösüşiň her bir...

01.02.2024
96

Bugdaýyň idegi ýetirilýär

Köneürgenç etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň zähmetsöýer kärendeçileri gyş paslynyň häzirki döwründe her bir güni netijeli peýdalanyp, geçen ýylyň güýzünde ekiş geçirilip, kadaly gögeriş alnan 1450 gektar meýdanda bugdaýyň ideginiň möwsümleýin çärelerini berjaý etmekde gaýratly zähmet...

25.01.2024
106

Döretmek — döwletlilikden nyşan

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda çeper döredijilige uly sarpa goýulýar. Gündogaryň akyldary hem-de beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly toýuna barylýan günlerde çeper döredijilige aýratyn uly ähmiýet...

25.01.2024
135

Ýüreklerde ýer alan şanly wakalar

Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň halkymyza gowuşmagy, 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi täze ýylyň bosagasynda her bir türkmenistanlyny begendiren, buýsandyran şanly wakalar bolup, kalplarda müdimilik orun...

23.01.2024
93

Kämilligi nazarlaýan möhüm özgertmeler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir ýyly şan-şöhrata beslenýär. Üstünlikli jemlenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly hem jemgyýetimizi, döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik ulgamlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreler, ýurdumyzyň gülläp ösüşleri bilen bagly möhüm wakalara baý body....

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: