Soňky täzelikler

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
01.07.2023
51

Sport

Arkadag şäherinde futbol boýunça tälimçileriň halkara okuw maslahaty hem-de ilkinji futbol oýny geçirildi

Şu gün Arkadag şäherinde Türkmenistanda ilkinji “akylly” şäheriň açylmagyna bagyşlanan futbol boýunça tälimçileriň halkara okuw maslahaty geçirildi. Ony Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hem-de ýurdumyzyň Futbol federasiýasy guradylar.  Foruma ýurdumyzyň çagalar sport mekdepleriniň...

07.04.2023
143

Sport

Halkara ýaryşlaryň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylyň birinji çärýeginde geçirilen iri halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara eýe bolan türkmen türgenlerini sylaglamak dabarasy...

19.11.2022
133

Sport

Türkmenistanyň tennis boýunça çempionlary kesgitlendi

«Aşgabat» stadionynyň kortlarynda geçirilen Türkmenistanyň tennis boýunça çempionaty Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan 128 türgeni (86 erkek we 42 zenan) bir ýere jemledi. Ýeňijiler ýekelik we jübütlik oýunlarynda kesgitlendi. Erkekleriň finalynda Ýuriý Rogusskiý...

12.11.2022
134

Sport

Türkmen samboçylary Bişkek şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisini gazandylar

Türkmen samboçylary Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde dowam edýän 47-nji Sambo boýunça dünýä çempionatynda altyn we bürünç medallarynyň ikisine mynasyp boldular. Halkar ýaryş, sport we söweş sambosynda erkekleriň we zenanlaryň arasynda 21 agram derejesinde iň güýçli diýen...

02.11.2022
103

Sport

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň üçünji sany çapdan çykdy

Sporta ýöriteleşdirilen neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellemäge bagyşlanan dabaralar barada gürrüň berýän materiallar bilen açylýar. 2022-nji ýyl türkmen türgenleri üçin sport ýaryşlaryna baý boldy. «Awazada ýeňijileri sylaglamak» atly materialda türkmen türgenleriniň hormatyna...