Çäreler

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
30.06.2022
156

“Halkyň Arkadagly zamanasy: kanunyň hökmürowanlygy we adam bähbitlerini goramakda ileri tutulýan ugurlar we ýetilen sepgitler” atly maslahat

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy: kanunyň hökmürowanlygy we adam bähbitlerini goramakda ileri tutulýan ugurlar we ýetilen sepgitler” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň...

20.06.2022
22

“Arkadagly Serdarymyzyň döwletli tutumlary – döwlet berkararlygynyň, halkyň bagtyýarlygynyň hatyrasyna belent maksatlar” atly maslahat

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Arkadagly Serdarymyzyň döwletli tutumlary – döwlet berkararlygynyň, halkyň bagtyýarlygynyň hatyrasyna belent maksatlar” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik...

15.06.2022
31

“Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly: Parahatçylykly ösüş we nesilleriň bagtyýar durmuşy” atly maslahat

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, dünýä döwletleri bilen goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar, abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär....

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: