Çäreler

2022-NJI ÝYL «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY»
05.11.2022
89

“Gahryman Arkadagymyzyň parlament diplomatiýasy – hoşniýetlilik, deňhukuklylyk, ynanyşmak we özara hormat goýmak ýörelgeleriniň belent nusgasy” atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleri, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi...

27.10.2022
82

“Türkmen alabaý iti milletimiziň döreden maddy gymmatlygydyr” atly aýdym-sazly dabarasy

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde guramaklarynda Türkmen alabaýynyň baýramçylygy mynasybetli “Türkmen alabaý iti milletimiziň döreden maddy gymmatlygydyr” atly aýdym-sazly dabarasy geçirildi.

15.10.2022
79

GAHRYMAN ARKADAGYMYZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ XIV TOMUNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleri, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi we ýurdumyzyň...

08.10.2022
64

“PARAHATÇYLYK, YNANYŞMAK, DOSTLUK HEM HYZMATDAŞLYK – TÜRKMENISTANYŇ MILLILIGE WE YNSANPERWERLIGE DAÝANÝAN ÖSÜŞ SYÝASATYNYŇ BAŞ UGRY” ATLY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň hem-de Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň we ýurdumyzyň...

04.10.2022
59

«Türkmen-ýapon strategik hyzmatdaşlygyny ösdürmekde täze gözýetimler» atly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň geçen hepdede Ýaponiýa bolan iş saparyna bagyşlanan «Türkmen-ýapon strategik hyzmatdaşlygyny ösdürmekde täze gözýetimler» atly maslahat geçirildi....

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: