Makalalar

2024 - NJI «PÄHIM - PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY
09.05.2023
240

Maslahat geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Arkadagly Serdarymyzyň ösüş-özgerişli ýoly bilen» şygar astynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň (TDP) Aşgabat şäher komitetiniň «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» DK-nyň bilelikde geçiren çäresine nebitgaz toplumynyň demokratik...

04.05.2023
178

Nesilleriň saglygy — halkyň bagtyýarlygy

Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan kemal tapan Arkadag şäherinde bina edilýän desgalar ulus-ilimiziň buýsanjyna öwrülýär. Hormatly Arkadagymyzyň sahawaty esasynda ýurdumyzda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi üstünlikli ýola goýuldy. Ýaş nesilleriň...

04.05.2023
454

Magtymguly, sözlär tili türkmeniň

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyran beýik işleri, taýsyz tagallasy, çuňňur paýhasa esaslanýan taryhy çözgütleri netijesinde türkmeniň ruhy jebisliginiň, bitewüliginiň mukaddes arzuwyny gursagynda göteren beýik şahyrymyz Magtymguly...

27.04.2023
159

Işjeňlik ýagdaýynda geçýär

Şu günler Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. Hasabat-saýlaw ýygnaklary TDP-niňBoldumsaz etrap komitetiniň ilkinji guramalarynda hem ýokary guramaçylyga eýe bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň ösüşlere beslenýän döwlet syýasatyny wagyz-nesihat etmek, durmuşa...

27.04.2023
159

Halkymyzyň buýsanjy

Bu günki gün her bir türkmenistanlynyň ýüregi ýurdumyzyň baş şäherine bolan egsilmez buýsanç duýgulary bilen gurşalandyr. Çünki gözel paýtagtymyzyň nurana keşbinde eziz Watanymyzyň ýetýän belent sepgitleriniň, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda eşretli ýaşaýşynyň özboluşly beýany...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: