Makalalar

2024 - NJI «PÄHIM - PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY
26.08.2023
838

Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz

Bu günki gün merdana halkymyz ata-babalarymyzyň arzuwlan mukaddes Garaşsyzlygyna, hemişelik Bitaraplygyna eýe bolup, özüniň Türkmenistan atly berkarar döwletini gaýtadan gurdy. Umumadamzat pelsepesiniň iň bir arzyly gymmatlygy bolan Garaşsyzlyk halkyň, Watanyň barlygydyr. Halklaryň öz ykbalyny erkin...

24.08.2023
229

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna

Belent maksatlaryň ýoly bilen Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Watan diňe halky bilen Watandyr!, Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygary baş ýörelgä öwren hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli içeri syýasaty netijesinde amala aşyrylýan ägirt uly...

23.08.2023
762

Söz sungatynyň täji

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Mejlisiniň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Pähim-paýhas ummany — Arkadag hem Pyragy» atly maslahat geçirildi. Dabaraly maslahat türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk...

23.08.2023
189

Rowaçlyga beslenýän ulgam

Täze taryhy döwrümizde ýurdumyzda sporta we bedenterbiýä aýratyn üns berlip, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini dabaralandyrmakda, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary netijeli sporty wagyz etmekde guwandyryjy işler durmuşa geçirilýär. «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem...

17.08.2023
181

Halk Maslahaty: demokratik ýörelgeleriň kämil nusgasy

Möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine häzirki wagtda welaýatymyzda hem ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu babatda öňde goýan wezipelerine amal etmek, ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, «Daşoguz...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: