Makalalar

2024 - NJI «PÄHIM - PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY
27.04.2023
171

Döwür galkynyşly, göwün ganatly

Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler döwletimizi dünýä ýaň salýan uly ösüşlere besleýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagyna itergi berýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe syýasy, durmuş-ykdysady we...

26.04.2023
163

Halk häkimiýetliligini berkitmekde täze ädim

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda Halk Maslahatynyň mejlisi boldy. Bu möhüm çäre hakda gürrüň açylanda, ilki bilen, Gahryman Arkadagymyzyň häzirki döwrüň içeri hem daşary syýasatynyň hemme taraplaryna içgin...

23.03.2023
263

Galkynyşly eýýamyň şöhratly menzilleri

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirligi, jebisligi ýaran edinip, halal zähmetden rysgal-bereket tapmagyň nusgasyny görkezýän halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler...

09.03.2023
251

Двойной праздник

Газета "Нейтральный Туркменистан" 09.03.2023

08.03.2023
298

Mährem eneler sylaglandy

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly enelere hormatly Prezidentimiziň gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şu şatlykly...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: