TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

–  TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ ÖZ TOPLAN TEJRIBESINIŇ, GÜÝJINIŇ, JEMGYÝETDÄKI MÖHÜM ORNUNYŇ ESASYNDA JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ DEPGINLI ÖSÜŞINI ÜPJÜN ETMEKDE GELJEKDE HEM ULY IŞLERI BITIRJEKDIGINE BERK YNANÝARYN.

Makalalar

18.06.2021
К 30-летию священной независимости. В девяностые годы прошлого столетия, запустившие процесс...
17.06.2021
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli...
10.06.2021
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan  Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur pähim-parasatly...
10.06.2021
 Hormatly Prezidentimiz meýdanlarda ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýygnamaga girişmäge ak pata...

Çäreler

02.06.2021
2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň...
21.05.2021
Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Aşgabat şäheriniň...
19.05.2021
Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 —...
19.05.2021
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň we...

WATAN GAZETI

  

Diýar žurnaly