27.03.2023

Türkmenistanyň Prezidenti “Rossiýskiýe železnyýe dorogi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny...

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Rossiýskiýe železnyýe dorogi” APJ-niň Baş direktory — müdiriýetiniň başlygy Oleg Belozýorowy kabul etdi. Myhman duşuşmaga wagt tapandygy...

Dowamy

26.03.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Mejlisiň deputatlarynyň, halk...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy. Ýurdumyzyň ähli...

Dowamy

26.03.2023

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Ol türkmenistanlylaryň ýurdumyzda mähriban Watanymyzyň...

Dowamy

25.03.2023

Arkadag şäherine degişli wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça bilelikdäki mejlis

Şu gün paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we...

Dowamy

24.03.2023

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öňde boljak Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynda GDA-nyň synçylar toparyna ýolbaşçylyk edýän Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý...

Dowamy

23.03.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy. Gahryman...

Dowamy

29.03.2023

«Arkadag şäheri — taryhy tejribe, giň mümkinçilikler, bagtyýar ýaşlar» atly...

2023-nji ýylyň 29-njy martynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda «Arkadag şäheri — taryhy tejribe, giň...

Dowamy

11.03.2023

“Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we täze taryhy eýýam: pederleriň döwletlilik ýoly...

2023-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk  Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň,...

Dowamy

02.03.2023

Halkara zenanlar güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy

2023-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän gelin-gyzlaryň gatnaşmagynda...

Dowamy

02.03.2023

“Ösüşlere beslenen täze döwrüň buýsançly zenanlary” atly dabaraly maslahat

2023-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň...

Dowamy

15.02.2023

«Ynsanperwerlik, hoşniýetlilik we birek-birege goldaw bermek ýörelgeleri – halkara ösüşiň...

Şu gün Türkmenistanyň Halk  Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda «Ynsanperwerlik,...

Dowamy

07.02.2023

«Türkmen halkynyň Milli Lideriniň sahawatly tutumlary – watansöýüjiligiň, halka, Watana...

Şu gün Türkmenistanyň Halk  Maslahatynyň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim ministrliginiň bilelikde guramaklarynda «Türkmen halkynyň Milli...

Dowamy

23.03.2023

Galkynyşly eýýamyň şöhratly menzilleri

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirligi, jebisligi ýaran edinip, halal zähmetden rysgal-bereket tapmagyň nusgasyny görkezýän halkymyz...

Dowamy

09.03.2023

Двойной праздник

Газета "Нейтральный Туркменистан" 09.03.2023

Dowamy

08.03.2023

Mährem eneler sylaglandy

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly enelere hormatly Prezidentimiziň gymmat...

Dowamy

07.03.2023

Ümmülmez dünýänem saňa deňeýän

Öňem bir akyldardan «Dünýä nirden başlanýar» diýip soranlarynda akyldar: «Dünýä eneden (enäniň gujagyndan) başlanýar» diýip jogap beripdir. Dogrudan-da, her bir çaga doglanyndan, ilki...

Dowamy

04.03.2023

Halkyň hyzmatynda

Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynda öňe tutulýan meseleleriň biri bolup durýar. Paýtagtymyz Aşgabatdadyr sebitlerimizde halkymyzyň häzirki zamanyň eşretini görüp ýaşamagy üçin uly...

Dowamy

28.02.2023

Gadymy Ahalda müdimi döwletlilik

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz gün-günden ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen...

Dowamy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy

2022-nji ýylyň 14-nji fewralynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy geçirildi. Ýurdumyzyň iri syýasy guramalarynyň biri bolan Demokratik partiýadan...

Dowamy

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ DÖREDILMEGINIŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30...

Dowamy

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ...

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly...

Dowamy

“AK ŞÄHERIM AŞGABAT” ATLY TÄZE KITABYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda hormatly Prezidentimiziň...

Dowamy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň VIII gurultaýy

2018-nji ýylyň 3-nji aprelinde Jemgyýetçilik guramalarynyň binasynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary VIII gurultaýy geçirildi, onda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň esasy syýasy...

Dowamy

Jemgyýetçilik guramalary