TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

–  TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ ÖZ TOPLAN TEJRIBESINIŇ, GÜÝJINIŇ, JEMGYÝETDÄKI MÖHÜM ORNUNYŇ ESASYNDA JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ DEPGINLI ÖSÜŞINI ÜPJÜN ETMEKDE GELJEKDE HEM ULY IŞLERI BITIRJEKDIGINE BERK YNANÝARYN.

Makalalar

27.07.2021
BEÝIK GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYGYNA Dünýäniň ösüşiniň häzirki döwrüni uly özgerişleriň...
10.07.2021
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda tejribeli hünärmenleri taýýarlamak, ýaşlaryň...
08.07.2021
Mukaddes Garaşsyzlyk we sebit syýasaty: Balkan welaýaty Golaýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly...
06.07.2021
Agzybirligiň, jebisligiň, zähmetsöýerligiň nusgasyny görkezýän türkmen halky Berkarar döwletiň...

Çäreler

28.07.2021
Hormatly Prezidentimiziň sebitiň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge gönükdirilen...
24.07.2021
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli...
19.07.2021
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli...
01.07.2021
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli...

WATAN GAZETI

  

Diýar žurnaly