24.11.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda...

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Balkan welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Milli Geňeşiň, Ministrler...

Dowamy

23.11.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Gahryman Arkadagymyz Milli Geňeşiň Halk...

Dowamy

23.11.2022

Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna taýýarlyk görülýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 17 — 27-nji dekabry aralygynda Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçiriler. Häzirki wagtda “Ilat ýazuwy...

Dowamy

19.11.2022

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Ahal welaýatynyň täze edara ediş...

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze, döwrebap edara ediş...

Dowamy

19.11.2022

Türkmenistanyň tennis boýunça çempionlary kesgitlendi

«Aşgabat» stadionynyň kortlarynda geçirilen Türkmenistanyň tennis boýunça çempionaty Ahal, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan 128 türgeni (86 erkek we 42 zenan) bir...

Dowamy

18.11.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde geçirilen duşuşykda Türkiýäniň Parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň...

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda saparda bolýan parlament wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi....

Dowamy

14.11.2022

“Gahryman Arkadagymyzyň halkara hyzmatdaşlyk başlangyçlary: parahatçylyk, ynanyşmak, dost-doganlyk ýoly bilen”...

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleri, Bedenterbiýe we...

Dowamy

10.11.2022

“Halal zähmet – berekediň gözbaşy” atly dabaraly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Agrar...

Dowamy

09.11.2022

“Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň daşary gatnaşyklar strategiýasy: dost-doganlyk, parahatçylyk we hyzmatdaşlyk...

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň daşary gatnaşyklar strategiýasy: dost-doganlyk, parahatçylyk we hyzmatdaşlyk ýoly bilen” atly maslahat geçirildi. Bu maslahata...

Dowamy

05.11.2022

“Gahryman Arkadagymyzyň parlament diplomatiýasy – hoşniýetlilik, deňhukuklylyk, ynanyşmak we özara...

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleri, Bedenterbiýe we...

Dowamy

27.10.2022

“Türkmen alabaý iti milletimiziň döreden maddy gymmatlygydyr” atly aýdym-sazly dabarasy

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde guramaklarynda Türkmen alabaýynyň baýramçylygy mynasybetli “Türkmen alabaý iti...

Dowamy

15.10.2022

GAHRYMAN ARKADAGYMYZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ XIV...

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar...

Dowamy

26.11.2022

Hoşniýetli gatnaşyklar ösdürilýär

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barha rowaçlanýar. Hormatly Prezidentimiziň Ýer ýüzünde parahatçylygy ündeýän başlangyçlary älem-jahana dolýar. «Halkyň...

Dowamy

24.11.2022

Gardaşlygy ezelden türkmen bilen özbegiň

Türkmen hem-de özbek halklary heňňamyň irki döwürlerinden bäri goňşy bolup, dostluk-doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýup gelipdirler. Ruhy taýdan ýakyn, milli däp-dessurlary bir daragtyň iki...

Dowamy

23.11.2022

Öňdebaryjy kärendeçi

Gökdepe etrabynyň «Ýandaklyagyz» daýhan birleşiginiň daýhanlary etrapda ilkinji bolup, pagta taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler. Daýhan birleşigiň bu üstünliginde pagtaçy-kärendeçi Çary Pirowyň...

Dowamy

22.11.2022

Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde

Bitaraplyk — dünýäniň halklary we sebitleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ileri tutýan hem-de halkara hukuk kadalaryny we borçnamalaryny gyşarnyksyz berjaý edýän ýurt hökmünde...

Dowamy

10.11.2022

NETIJELI HYZMATDAŞLYGYŇ BÄHBIDINE

1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndan — BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilen senesinden bäri geçen taryhy döwürde...

Dowamy

09.11.2022

Bag ekmek — sogap iş

Arkadagly Serdarymyzyň başlangyjy bilen 5-nji noýabrda Diýarymyzda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Güýzki bag ekmek möwsümine badalga bolan bu çäre welaýatymyzda özboluşly zähmet...

Dowamy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy geçirildi. Ýurdumyzyň iri syýasy guramalarynyň biri bolan Demokratik partiýadan Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Dowamy

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ DÖREDILMEGINIŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30...

Dowamy

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ...

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly...

Dowamy

“AK ŞÄHERIM AŞGABAT” ATLY TÄZE KITABYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda hormatly Prezidentimiziň...

Dowamy

Jemgyýetçilik guramalary