TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

–  TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ ÖZ TOPLAN TEJRIBESINIŇ, GÜÝJINIŇ, JEMGYÝETDÄKI MÖHÜM ORNUNYŇ ESASYNDA JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ DEPGINLI ÖSÜŞINI ÜPJÜN ETMEKDE GELJEKDE HEM ULY IŞLERI BITIRJEKDIGINE BERK YNANÝARYN.

Makalalar

13.08.2022
(Şowly çykyş etmegiň usullary) Dünýä belli oratorlaryň eserlerine salgylanyp... Ýygnaklarda,...
13.08.2022
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda...
09.08.2022
Türkmene gurmak ýaraşýar. Ata-babalarymyzdan bize miras galyp, juda çuň hem giň mana eýe bolan bu...
09.08.2022
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda döwlet...

Çäreler

12.08.2022
Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli...
27.07.2022
Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli...
20.07.2022
Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli...
16.07.2022
Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty...

WATAN GAZETI

  

Diýar žurnaly