25.01.2023

Suw serişdelerini rejeli peýdalanmagyň wajyp wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyrmagyň barşynda Garagum derýasynyň...

Dowamy

21.01.2023

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi

Şu gün Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi öz işine başlady. Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy...

Dowamy

21.01.2023

Watanymyzyň röwşen geljeginiň waspy

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda dabaraly konsert geçirildi. Döwlet Baştutanymyz Serdar...

Dowamy

21.01.2023

Halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli...

Dowamy

19.01.2023

Türkmenistan — Russiýa: ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk diwersifikasiýalaşdyrylýar

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçirilen Türkmen-rus işewürlik maslahaty Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim...

Dowamy

15.01.2023

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde alnyp barylýan işleriň...

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we...

Dowamy

23.01.2023

“Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi – döwlet...

Şu gün paýtagtymyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi – döwlet Garaşsyzlygynyň, agzybirliginiň, jebisligiň, döwletliligiň, halk demokratiýasynyň dabaralanmagy”...

Dowamy

12.01.2023

“Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi – milli bitewilik demokratiýasynyň dabaralanmasydyr” atly...

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýeti bilen bilelikde...

Dowamy

06.01.2023

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR: HALKYŇ BUÝSANJY – WATANYŇ YNAMY” ATLY...

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

Dowamy

30.12.2022

2023-nji – “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly atly dabaraly maslahat

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary,...

Dowamy

28.12.2022

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: ösüşiň röwşen ýoly» atly döredijilik...

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistan» gazetiniň redaksiýasynyň Türkmenistanyň Demokratik partiýasy bilen bilelikde yglan eden «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: ösüşiň röwşen ýoly»...

Dowamy

16.12.2022

“Halkyň Arkadagly zamanasy” – ylham berýär ýüreklere” atly döredijilik bäsleşiginiň...

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy hem-de Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 31 ýyllygy mynasybetli yglan edilen “Halkyň Arkadagly zamanasy”...

Dowamy

21.01.2023

Demokratik özgertmelere tarap

Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň, jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki maslahat geçirilýär. Habarçylarymyz maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň sebitlerinden gelen wekiller...

Dowamy

21.01.2023

Demokratik özgertmelere tarap

Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň, jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki maslahat geçirilýär. Habarçylarymyz maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň sebitlerinden gelen wekiller...

Dowamy

17.01.2023

Bagtly ýyllara badalga

Eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary hem ýokary ruhubelentlik we çäksiz buýsanç duýgulary bilen...

Dowamy

17.01.2023

Halk bähbitli demokratik özgertmeler

2023-nji — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli...

Dowamy

17.01.2023

На благо народа, общества и государства

На новом этапе развития независимого нейтрального Туркменистана – в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства продолжается поэтапная модернизация экономической, общественной и государственной жизни....

Dowamy

16.01.2023

Raýat jemgyýeti we hukuk döwleti: kämillige tarap täze ädim

Türkmen taryhynyň şan-şöhrata beslenen Garaşsyzlyk ýyllary döwlet berkararlygyny üpjün etmekde, milli jemgyýetiň syýasy, durmuş, jemgyýetçilik ýörelgelerini kemala getirmekde we kämilleşdirmekde döredijilikli gözlegleriň döwri...

Dowamy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy geçirildi. Ýurdumyzyň iri syýasy guramalarynyň biri bolan Demokratik partiýadan Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Dowamy

TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ DÖREDILMEGINIŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI DABARALY MASLAHAT

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30...

Dowamy

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ «TÜRKMENISTANYŇ DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI» ATLY KITABYNYŇ...

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly...

Dowamy

“AK ŞÄHERIM AŞGABAT” ATLY TÄZE KITABYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda hormatly Prezidentimiziň...

Dowamy

Jemgyýetçilik guramalary