17.05.2024

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýi mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň...

Dowamy

16.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum —...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde “Russiýa — Yslam dünýäsi:...

Dowamy

15.05.2024

Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Gahryman Arkadagymyzy paýtagtymyzyň...

Dowamy

14.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ýapon-türkmen parlamentara...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiaki bilen duşuşdy. Duşuşyga Ýaponiýanyň...

Dowamy

14.05.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly...

Dowamy

12.05.2024

Arkadagly ýaş nesil at — myrat bilen geljege!

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Aba Annaýew adyndaky Halkara...

Dowamy

01.04.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň...

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip...

Dowamy

19.03.2024

“Gelse Nowruz äleme” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy

2024-nji ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guramaklarynda...

Dowamy

19.03.2024

“Arkadagly Gahryman Serdarymyz we täze taryhy eýýam: kuwwatly döwlet, demokratik...

2024-nji ýylyň 19-njy martynda  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda...

Dowamy

04.03.2024

Halkara zenanlar güni mynasybetli sowgat gowşurylyş dabarasy

2024-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän gelin-gyzlara Halkara zenanlar güni mynasybetli hormatly Arkadagly...

Dowamy

15.02.2024

“Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan: parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmek ýoly...

2024-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...

Dowamy

13.02.2024

“Ýurdumyzy ösdürmegiň beýik maksatlary: bagtyýar durmuş, durnukly ösüş” atly maslahat

2024-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Ýurdumyzy ösdürmegiň beýik maksatlary: bagtyýar durmuş, durnukly ösüş” atly maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň syýasy...

Dowamy

16.05.2024

Işjeňligiň belent nusgasy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz şäher komiteti we ilkinji partiýa guramalary hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer içeri we parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyny, il bähbitli,...

Dowamy

15.05.2024

Konstitusiýa — bagtyýar durmuşa hukuk

Kanunlar umumadamzat gymmatlyklaryny özünde jemleýän, adamzat siwilizasiýasynyň döreden iň ýokary syýasy, taryhy, medeni gazananlarynyň biridir. Ýaşaýşyň, syýasy-ykdysady hem-de jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň sazlaşygyny, düzgün-tertibini resmi...

Dowamy

09.05.2024

Bugdaýa ideg edilýär

Köneürgenç etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginiň gallaçy kärendeçileri güýzlük bugdaý ekilen 600 gektar meýdanda ekinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, ýokary hilli ideg edýärler. Esasan hem,...

Dowamy

09.05.2024

Jemgyýetiň hukuk esaslaryny kämilleşdirmegiň binýady

Ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan durnukly ösdürmekde adam hukuklarynyň üpjün edilmegine iňňän möhüm orun degişlidir. Jemgyýetiň ösüşi demokratik ýörelgeler, adam hukuklaryny...

Dowamy

02.05.2024

Geçmişiň hem şu günüň waspy

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine bagyşlap ýazan «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet»...

Dowamy

02.05.2024

Ösýär-özgerýär gözel Diýarym

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz günsaýyn...

Dowamy

Jemgyýetçilik guramalary