TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

–  TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ ÖZ TOPLAN TEJRIBESINIŇ, GÜÝJINIŇ, JEMGYÝETDÄKI MÖHÜM ORNUNYŇ ESASYNDA JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ DEPGINLI ÖSÜŞINI ÜPJÜN ETMEKDE GELJEKDE HEM ULY IŞLERI BITIRJEKDIGINE BERK YNANÝARYN.

Makalalar

23.06.2022
Alym­la­ryň tas­syk­la­ma­gy­na gö­rä, türk­men hal­ky ir­ki we or­ta asyr­lar­da dün­ýä möç­ber­li...
18.06.2022
Yhlasly zähmet çekýän daýhanlarymyz bu ýyl hem galla oragyna taýýarlykly geldiler. Olaryň...
09.06.2022
Çäjiňize bereket, edermen gallaçylar! Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her...
08.06.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşigine Öňdäki dynç günleriň birinde...

Çäreler

20.06.2022
Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda “Arkadagly Serdarymyzyň döwletli tutumlary –...
15.06.2022
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda...
11.06.2022
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ruhy taýdan kämil, terbiýeli, ylymly-bilimli,...
07.06.2022
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň içerki bazarynda haryt bolçulygyny...

WATAN GAZETI

  

Diýar žurnaly