14.04.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine...

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy tarapyndan alnyp barylýan...

Dowamy

05.04.2024

Däp bolan dostlukly türkmen-täjik gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypa

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna resmi sapary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, düýn Duşenbede...

Dowamy

04.04.2024

Türkmenistan — Täjigistan: hyzmatdaşlygyň täze ugurlary kesgitlenildi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Täjigistan Respublikasyna ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa...

Dowamy

03.04.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy söwda toplumynyň...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda ýaýbaňlandyrylan sergä baryp gördi. Bu ýerde ýurdumyzyň söwda...

Dowamy

03.04.2024

Aşgabatda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi geçirilýär

Şu gün Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň söwda toplumynyň sergisi öz işine başlady. Bu sergi milli ykdysadyýetimiziň üstünliklerini, kuwwatyny we Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

Dowamy

28.03.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hosein Amir Abdollahiýan bilen duşuşdy....

Dowamy

01.04.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň...

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip...

Dowamy

19.03.2024

“Gelse Nowruz äleme” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy

2024-nji ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guramaklarynda...

Dowamy

19.03.2024

“Arkadagly Gahryman Serdarymyz we täze taryhy eýýam: kuwwatly döwlet, demokratik...

2024-nji ýylyň 19-njy martynda  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda...

Dowamy

04.03.2024

Halkara zenanlar güni mynasybetli sowgat gowşurylyş dabarasy

2024-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän gelin-gyzlara Halkara zenanlar güni mynasybetli hormatly Arkadagly...

Dowamy

15.02.2024

“Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan: parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmek ýoly...

2024-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...

Dowamy

13.02.2024

“Ýurdumyzy ösdürmegiň beýik maksatlary: bagtyýar durmuş, durnukly ösüş” atly maslahat

2024-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Ýurdumyzy ösdürmegiň beýik maksatlary: bagtyýar durmuş, durnukly ösüş” atly maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň syýasy...

Dowamy

16.04.2024

Ýaz möwsümi gyzyşýar

Köneürgenç etrabynyň Maslahat daýhan birleşigi boýunça «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda 1500 gektar meýdanda gowaça ekişini geçirmek meýilleşdirilýär. Pagtaçy kärendeçileriň yhlasly zähmeti netijesinde,...

Dowamy

04.04.2024

Sagdynlyk — bagtyýarlyk

Garaşsyz döwletimizde Bütindünýä saglyk güni uly ruhubelentlikde bellenilip geçilýär. Türkmen halky hemişe ynsan saglygyna, sagdyn durmuşa uly üns berip gelipdir. “II saglygy —...

Dowamy

03.04.2024

Şähere görk goşan mukaddes ymarat

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze metjidiň açylmagy we ol...

Dowamy

28.03.2024

Beýik başlangyçlar rowaç alýar

Parahatçylygyň aýdyň ýoly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Garaşsyz Türkmenistanymyzyň BMG tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk...

Dowamy

28.03.2024

Türkmenistan — sport ýurdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe güneşli Diýarymyz dünýäde sportuň rowaçlanýan, olimpiýa hereketiniň we halkara hyzmatdaşlykda parahatçylygyň, hoşniýetliligiň ileri tutulýan ýurdy hökmünde ykrar...

Dowamy

27.03.2024

Änew — gadymy medeniýetiň mekany

Türkmen topragynda togsan dolup, ýere ýyly girmegi bilen, tebigat gaýtadan janlandy. Bahar bagtly pursatlary goýnuna dolduryp, älem gözellikleriniň dürüni ykbalymyza bagyş edip, bosagamyzdan...

Dowamy

Jemgyýetçilik guramalary