TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

–  TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASYNYŇ ÖZ TOPLAN TEJRIBESINIŇ, GÜÝJINIŇ, JEMGYÝETDÄKI MÖHÜM ORNUNYŇ ESASYNDA JEMGYÝETIŇ WE DÖWLETIMIZIŇ DEPGINLI ÖSÜŞINI ÜPJÜN ETMEKDE GELJEKDE HEM ULY IŞLERI BITIRJEKDIGINE BERK YNANÝARYN.

Makalalar

06.05.2021
Döwletiň bagtyýarlygy onuň her bir raýatynyň aýratynlykda bagtlylygy bilen häsiýetlendirilýär....
04.05.2021
(Hekaýa) Oglunyň baýramçylyk mynasybetli açylyp ulanylmaga berilýän ýaşaýyş jaý toplumyndaky täze...
30.04.2021
Hormatly Prezidentimiziň ählihalk tarapyndan döwlet Baştutanlygyna saýlanan ilkinji günlerinden...
25.04.2021
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etraby ýurdumyzda iri pagtaçylyk, gallaçylyk, şalyçylyk...

Çäreler

15.04.2021
Hormatly Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp...
09.04.2021
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni taryhy wakalara, şanly senelere beslenýär....
30.03.2021
Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň...

WATAN GAZETI

  

Diýar žurnaly