12.07.2024

Çagalar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr

Şu gün Arkadag şäherindäki Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde bejergi alýan we saglyklaryny dikeldýän çagalara edermen gallaçylaryň gazanan ajaýyp zähmet ýeňşi mynasybetli...

Dowamy

06.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri BMG-niň Baş sekretarynyň kömekçisi bilen duşuşdy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň düzüminde ýurdumyza...

Dowamy

06.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy BMG-niň Baş...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow düýn ýurdumyza sapar bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu...

Dowamy

05.07.2024

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

Şu gün günüň ikinji ýarymynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş türkmen paýtagtyna sapar bilen geldi. Mälim bolşy ýaly, BMG bilen netijeli...

Dowamy

04.07.2024

Astanada Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasy geçirildi

Şu gün Gazagystan Respublikasynda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gündogaryň beýik şahyry we akyldary...

Dowamy

04.07.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Astanada ŞHG-niň...

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmak maksady bilen, Gazagystan Respublikasyna iş...

Dowamy

08.07.2024

“Magtymguly Pyragynyň arzuwlan berkarar döwletinde Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk halkara ösüş...

2024-nji ýylyň 8-nji iýunynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda...

Dowamy

20.05.2024

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çap edilen «Magtymguly»...

2024-nji ýylyň 20-nji maýynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan taýýarlanan «Magtymguly»...

Dowamy

01.04.2024

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň...

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip...

Dowamy

19.03.2024

“Arkadagly Gahryman Serdarymyz we täze taryhy eýýam: kuwwatly döwlet, demokratik...

2024-nji ýylyň 19-njy martynda  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda...

Dowamy

19.03.2024

“Gelse Nowruz äleme” atly aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy

2024-nji ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guramaklarynda...

Dowamy

04.03.2024

Halkara zenanlar güni mynasybetli sowgat gowşurylyş dabarasy

2024-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň düzüminde zähmet çekýän gelin-gyzlara Halkara zenanlar güni mynasybetli hormatly Arkadagly...

Dowamy

13.07.2024

Çagalar şadyýan dynç alyşda

Tomus paslynyň şu ajaýyp günlerinde Gökderedäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» atly çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde dynç alyşda bolýan mekdep okuwçylarynyň ençemesi wagtlaryny şadyýan...

Dowamy

03.07.2024

Döredijiligiň we ruhubelentligiň baýramy

Bagtyýar türkmen ili 27-nji iýunda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi uly dabaralara besläp belläp geçdi. Ýurdumyzyň abadanlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň,...

Dowamy

28.06.2024

Medeni-ynsanperwer ösüş we döwlet syýasaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň taryhy ösüş ýolunda aýratyn möhüm tapgyrdyr. Häzirki döwürde beýleki ulgamlar bilen birlikde,...

Dowamy

27.06.2024

Ösýär, özgerýär Berkarar Diýar

Medeniýet halkyň kalbydyr Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, medeni durmuşynda taryhy özgerişlere beslenýän tutumly işler giň gerime eýe bolýar....

Dowamy

20.06.2024

Halkyň saglygyny goramak ugrunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen bina edilen Arkadag şäheri bagtyň şäheri hökmünde köňüllere bagtyýarlyk bagyşlaýar. Türkmen halkynyň Milli...

Dowamy

15.06.2024

Dost-doganlyk dabaralanýar

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen toý-baýramly, döwletli-döwranly, bagtyýar zamanada ýaşaýarys. Milli baýramlarymyz, Magtymguly Pyragynyň arzuwlaýşy ýaly, bir saçagyň başyna jemlenip, agzybirlikde...

Dowamy

Jemgyýetçilik guramalary