Makalalar

2023-NJI «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR» ÝYLY
03.11.2022
182

IŞJEŇLIGIŇ AJAÝYP NUSGASY

Ýurdumyzda birleşdiriji we ugrukdyryjy syýasy guramalar hökmünde hereket edýän syýasy partiýalaryň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň alyp barýan işleri, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, berkarar döwletimizde agzybirligiň hem jebisligiň höküm sürmegine, ylalaşygyň we sazlaşygyň has hem pugtalanmagyna...

02.11.2022
177

Zähmet bäsleşiginiň ýeňijileri

Ak bugdaý etrabynyň pagtaçylary häzirki jogapkärli möwsümde päk zähmetiň asyl nusgasyny görkezýärler. Olaryň arasynda guralýan ongünlük zähmet bäsleşikleri we beýleki höweslendiriş işleri arzyly pellehana ýetmäge hyjuwlaryny has-da artdyrýar. Ýakynda etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik we Agrar...

27.10.2022
98

Gymmatly eser

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň XIV jildiniň çapdan çykmagy türkmen halkyna bahasyna ýetip bolmajak  sowgat boldy. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher, etrap komitetleriniň guramaklarynda bu ajaýyp kitaba bagyşlanyp, «Gymmatly eseriň sarpasy» ady...

27.10.2022
118

GOWŞAMAÝAN DEPGINDE

Güýzlük bugdaý ekişini Köneürgenç etrabynyň kärendeçi daýhanlary ýokary depginde geçirmek ugrunda alada edýärler. Häzirki wagtda howanyň amatly şertlerinde etrap boýunça meýilleşdirilen 17500 gektar ýerde bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak üçin ähli tagallalar edilýär. Bu işlerde...

20.10.2022
218

Parahatçylygyň we ösüşiň binýady

Halkyň kalbyna hem aňyna unudylmajak döwür bolup, zer bilen ýazylýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Watanymyz beýik özgertmeleriň we ösüşiň ýoly bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli ugurlary gurşap alýan giň gerimli...

Sene boýunça gözle

Senäni saýla: