Ak ýollara asudalyk ýaraşýar

Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmeklige degişli işleri durmuşa geçirmekde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny we ýol hereketiniň kadalaryny kesgitleýän beýleki hukuk namalary möhüm kadalaşdyryjy binýat bolup hyzmat edýär. Bu Kanun döwletimiziň çäginde ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmegiň hukuk esasyny kesgitleýär, ýol hereketiniň howpsuzlygy çygrynda döreýän gatnaşyklary düzgünleşdirýär we raýatlaryň janyny, saglygyny we emlägini gorap saklamagy üpjün etmäge, olaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini, şeýle hem daşky gurşawy goramaga gönükdirilendir.

Orta mekdeplerde, çagalar baglarynda, edara-kärhanalarda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde geçirilýän wagyz-nesihat çäreleri hem-de düşündiriş işleri oňyn netijelerini berýär. Olarda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri we il sylagly ýaşulular tarapyndan täsirli gürrüňler berilýär. Ýol hereketiniň düzgünleri jikme-jik düşündirilýär. Munuň özi ýaş nesillerde ýol hereketiniň howpsuzlygyna jogapkärçilikli garamak endigini terbiýelemekde, olaryň ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly düşünjesini artdyrmakda möhümdir.

Araztäç Rejebowa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň partiýa guramaçysy

"Balkan" welaýat gazeti

21.09.2023 ý

 

TDP-niň Balkan welaýat komiteti -